Page 1 of 4

Вих. ВА 20/115 ENG

 

EASTER PASTORAL LETTER
OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV

Most Reverend Archbishops and Bishops,
Very Reverend and Reverend Fathers,
Venerable Brothers and Sisters in Monastic and Religious Life,
Dearly Beloved Laity in Christ of the Ukrainian Greek-Catholic Church

Christ is Risen!

When those bound by chains in the realm of Hades
Saw Your boundless mercy,
They hastened to the light with joy, O Christ,
Praising the eternal Pascha.
Ode 5, Paschal Canon

Beloved in Christ!

This year we are celebrating Christ’s Pascha in particular circumstances. Many of us spent the season of Great Lent at home, isolated from others, physically distant from our churches and parish communities. Yet even in such challenging conditions, no one has the power to prevent the joyful movement of people everywhere towards the Light, in order that, with faith in Christ’s resurrection, with hope in God’s victory and with the love of the community of God’s children, we might greet one another with a jubilant and resounding “Christ is risen!”

Over three thousand years ago the Lord heard and received the cry and lament of the sons and daughters of Israel, languishing in captivity in Egypt. On the night of Passover, by the blood of the Paschal lamb, the Lord protected his people from the angel of death and led them from the house of slavery. Subsequently, the escape from Egypt under the leadership of Moses brought another danger at the shore of the sea—deep waters ahead, the pharaoh with horses and chariots behind. And the sea parted before them! Thus, for the people of God, the Passover came to be associated with salvation from death. Every Israelite, having lived through the liberation from Egypt, experienced his God as a Deliverer: I escaped death! All those who were saved came to see themselves as one people: we were together in slavery, together we survived death, we share one and the same God—a Saviour and Liberator. We are the People of God!

In the risen Christ the passage from death to life transcends all boundaries of human history. The Pascha-Passover of the Old Testament was limited to the salvation of a limited circle of people from a danger that was limited in time. Our Pascha, the Pascha of our Lord, the Eternal Pascha, as we sing in our Paschal Matins, is not only salvation from the temporary danger of a physical illness and mere bodily death. Today Christ grants salvation from the very cause of death—to all people, of all times and nations. We aren’t speaking here merely of salvation from an emerging sickness or protection from the sword, even an angelic one, as it was in the case of the Israelites in Egypt. Having gone from suffering and death to the resurrection, Christ, in the words of the Apostle Paul, destroyed deadly sin and crucified it on the cross along with its hellish power to enslave.

The Eternal Pascha is a victory and a mockery over the very sting of death, as the Apostle proclaims today: “Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.” (1 Cor. 15:54-57). In his resurrection, Christ removed our enslaving chains of fear before death, and transformed that fear, by granting us paschal entrance into a new life. With the resurrection, we have opened before us a door that leads us from that which passes away to that which lasts forever. The Pascha of our Lord opens for us the door to joyful eternity. We were together in the chains of death—today, as the united People of God of the New Testament, we share in the common experience of joy in the resurrection.

Read  complete 2020 Easter Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav (English) »»


Аркуш 1 із 4

Вих. ВА 20/115

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА


Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям,
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви

Христос воскрес!

Ті, що були в оковах адових,
Побачивши безмірне Твоє милосердя,
До Світла радісно поспішали, Христе,
Пасху хвалячи вічную.
Пісня 5 Канону Воскресної утрені

Дорогі в Христі!

Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову в особливих обставинах. Чимало з нас пройшли час Великого посту вдома, ізольовані від інших, фізично віддалені від наших храмів і парафіяльних спільнот. Однак навіть у таких складних обставинах ніхто не в силі зупинити радісного руху сучасної людини до Світла, щоб у вірі в Христове воскресіння, у надії на Божу перемогу та в любові спільноти дітей Божих привітати одне одного радісним і переконливим «Христос воскрес!».

Понад три тисячі років тому Господь почув і прийняв плач та голосіння синів Ізраїлю, що знемагали в Єгипті в неволі. У ніч старозавітної Пасхи Господь кров’ю пасхального ягняти захоронив своїх людей перед смертоносним ангелом і вивів їх з дому неволі. Відтак на морському узбережжі втеча з Єгипту під проводом Мойсея принесла чергову небезпеку – глибокі води попереду, фараон з колісницями і кіньми – позаду. І море відкрилося перед ними! Таким чином для Божого народу Пасха поєдналася з досвідом порятунку від смерті. Кожний ізраїльтянин, переживши визволення з Єгипту, досвідчив свого Бога як Бога-Визволителя: мене минула смерть! Усі, що врятувалися, відчули себе єдиним народом: разом були в рабстві, разом уціліли від смерті, маємо одного й того ж Бога – Спасителя і Визволителя. Ми – народ Божий!

У воскреслому Христі  перехід від смерті до життя проходить усі межі людської історії. Пасха Старого Завіту була обмежена лише порятунком вузького кола людей від однієї, обмеженої в часі, небезпеки. Наша Пасха, Пасха Господня, Пасха вічна, про яку співаємо на Пасхальній утрені – це не тільки досвід порятунку від тимчасової небезпеки фізичної хвороби та лише тілесної смерті. Христос сьогодні дарує  спасіння всім людям, усіх часів і народів, від самої причини смерті. Тут йдеться не лише про порятунок від збудника якоїсь хвороби чи порятунок від меча, і то навіть ангельського, як це було у випадку ізраїльтян в Єгипті. Пройшовши крізь страждання і смерть у воскресіння, Христос, за словами апостола Павла, знищив і розіп’яв на хресті смертоносний гріх із його пекельною поневолюючою силою.

Пасха вічна є перемогою і насмішкою над самим жалом смерті, як проголошує сьогодні апостол: «Смерть поглинута перемогою. Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало смерти – гріх, а сила гріха – закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа» (1 Кор. 15, 54–57). У своєму воскресінні Христос скинув із нас невільничі окови страху перед смертю, перетворив її на пасхальний вхід до нового життя. З Воскресінням відкриваються для нас двері переходу від того, що минає, до того, що залишається навіки. Пасха Господня відкриває нам двері до радісної вічності. Ми були разом у кайданах смерті – сьогодні ділимося спільним досвідом радості воскресіння як єдиний новозавітний Божий люд.

Read complete 2020 Easter Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav (Ukrainian)»»

Translate »
EnglishFrenchUkraine