November 12, 1623 – 2023 – 400 Years – “That All May Be One”

Source: https://stjosaphateparchy.com/400th-anniversary-of-the-martyrdom-of-the-holy-martyr-josaphat/

400th anniversary of the martyrdom of the holy martyr Josaphat

In 2023, we commemorate the 400th anniversary of the martyrdom of St. Josaphat Kuntsevich. This anniversary date should be an opportunity for us to rediscover the identity of the great ascetic, monk and shepherd, so that his example will inspire us to serve God heroically in the faithful service of God’s people and to unite all for Christ.

Ivan (Josaphat) Kuntsevych was born in 1580 in a bourgeois family of Gabriel and Maria in the princely city of Vladimir-Volynsky. He was baptized in the local church of St. Paraskevia of Iconium, also known as Paraskeva Pyatnitsa. Ivan spent his childhood and youth in his hometown of Vladimir-Volynsky.

In 1596, when Ivan was 16 years old, his parents sent him to Vilna to learn the science and practice of merchant craft from Yakyntij Popovich. He resisted various persuasions from Yakyntij Popovich and left the merchant’s business to become a merchant of heavenly virtues and dedicate himself to the service of God.

In 1604 he entered the desolate monastery of the Holy Trinity in Vilna. He was accepted as a monk and tonsured by the Kiev Metropolitan Hypatius Potius himself and took the monastic name – Josaphat.

In 1609, Josaphat Kuntsevich was ordained a priest by Metropolitan Hypatius Potius. Josaphat, through his teaching, kind words and charity, “attracted” to the Kyivan Union Church a large number of people who renounced the schism and became zealous Catholics. The enemies, seeing the great successes of the holy man, tried to find some guilt or flaw in him in various ways and not finding anything in St. Josaphat because of their envy, gave him the name of a soul-catcher.

In 1613, by order of Metropolitan Veljamin Rutsky, Josaphat was appointed as abbot of the Byten monastery. Metropolitan Veljamin Rutsky in 1615 appointed Josaphat as assistant bishop to the Archeparchy of Polotsk. In 1618, after the death of the old Archbishop Gideon, Josaphat took over the Archeparchy as the new Archbishop of Polotsk.

On Sunday, November 12, 1623, he was killed. Josaphat Kuntsevich led more people to unity by his martyrdom than through his hard work during his lifetime. Pope Urban VIII on May 16, 1643 listed Archbishop Josaphat Kuntsevich among the blessed. In 1644, on November 12, the first celebration of the feast of Archbishop Josaphat Kuntsevich took place in Rome. On June 29, 1867, Pope Pius IX inscribed the holy martyr Josaphat Kuntsevich among the holy martyrs with a solemn bull.


400-ліття мученицької смерті святого священномученика Йосафата

У 2023 році ми вшановуємо 400-ліття від мученицької смерті святого Йосафата Кунцевича. Ця ювілейна дата повинна стати для нас нагодою наново відкрити для себе особу великого подвижника, ченця та пастиря, щоб його приклад надихав і нас до героїчного служіння Богові у відданому служінні Божому люду, щоб усіх з’єднати для Христа.

Іван (Йосафат) Кунцевич народився 1580 р. в міщанській родині Гавриїла і Марії, у княжому місті Володимирі-Волинському. Він був охрещений у місцевій церкві св. Параскевії Іонійської, так званої П’ятниці. Дитинство і молоді роки Іван провів у рідному місті Володимирі-Волинському.

В 1596 році, коли Іванові виповнилось 16 років, батьки віддали його на науку й практику купецького ремесла до купця Якинта Поповича, у Вільно. Він попри різні вмовляння Якинта Поповича, залишає купецьку справу, щоби стати купцем небесних чеснот та віддається на службу Богові.

В 1604 році він вступає до запустілого монастиря Пресвятої Трійці у Вільні. Був прийнятий і в ченці пострижений самим Київським митрополитом Іпатієм Потієм і приймає чернече ім’я – Йосафат.

В 1609 році Йосафат Кунцевич був висвячений митрополитом Іпатієм Потієм на священика. Йосафат своїми науками, добрими словами, милостинею «притягав» до Київської Унійної Церкви велике число людей, які відрікалися схизми та ставали ревними католиками. Вороги, бачачи великі успіхи святого чоловіка, різними способами намагалися знайти в ньому якусь провину чи недолік, а не знайшовши нічого в святому Йосафатові із-за своєї зависті, дали йому назву душехват.

В 1613 році, за наказом митрополити Вельямина Рутського, Йосафат був поставлений на ігумена Битенського монастиря. Митрополит Вельямин Рутський в 1615 році призначає на Полоцький архиєпископський престіл Йосафата єпископом помічником. В 1618 році після смерті старенького архиєпископа Гедеона, Йосафат переймає архиєпископство у свої руки.

У неділю 12 листопада 1623 він був убитий. Йосафат Кунцевич своєю мученицькою смертю привів до з’єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею за життя. Папа Урбан VIII 16 травня 1643 року причислює священномученика Йосафата Кунцевича до числа блаженних. У 1644 році 12 листопада у Римі відбулося перше святкування празника священномученика Йосафата Кунцевича. 29 червня 1867 року, папа Пій ІХ урочистою буллою вписав святого священномученика Йосафата Кунцевича до числа святих мучеників.