Head of UGCC: We must look for ways to switch to the Gregorian calendar»

Thursday, 26 December 2019


Celebrating Christmas is not a question of date. It’s a matter of experiencing a certain event, experiencing God’s presence among us. We need to look for ways to switch to the Gregorian calendar. This was stated by Father and Head of the Ukrainian Greek Catholic Church, His Beatitude Sviatoslav, in an interview with Radio Svoboda.

 

“At the same time, we must be aware that we should do this together so that this change of calendar does not destroy the inner unity of any of the Churches,” added His Beatitude Sviatoslav.

The Primate noted that today, December 25, a lot of the faithful of the Greek Catholic Church celebrate Christmas in various parts of the globe. On this occasion, the Head of the Church greeted all the sons and daughters of the UGCC. “Christ is born! May the Lord God who was born today in Bethlehem be our hope, our power to build a better future,” he wished.

The Head of the Church noted that when we talk about changing the date of Christmas, it is about changing the whole calendar.

In addition to Christmas, we are talking in particular about the Day of the Defender of Ukraine, which is now celebrated on October 14 — the Feast of the Intercession of the Theotokos according to the Julian calendar; this day is traditionally perceived as the day of the Ukrainian Cossacks, as well as a symbolic day of the establishment of the Ukrainian Insurgent Army. According to the Gregorian or new Julian calendar, the Feast of the Intercession will be on October 1.

His Beatitude Sviatoslav also explained that when we celebrate Christmas on December 25, it would mean that the Epiphany, that is, the great sanctification of the Jordanian waters, would be January 6, not December 19; the feast of St. Nickolas — on December 6.

“There is a concept of the so-called Revised Julian calendar when so-called fixed holidays, such as Christmas, are celebrated on the new style, that is, according to the Gregorian calendar. And the moving holidays associated with the Easter cycle, and the Easter holiday itself, remains by the old, Julian, way of calculating this day,” he said.

According to His Beatitude Sviatoslav, these are only disciplinary issues that are raised primarily by the church authorities. And since they do not belong to the essence of the Christian faith, they can be changed. And that should serve some purpose.

“People should inderstand that switching to the new style does not mean switching to invalid dates. It is about changes that should serve to better celebrate certain events,” summed up the Head of the UGCC.

The UGCC Department for Information»»

 Глава УГКЦ:«Ми маємо шукати шляхів переходу на григоріанський календар»

Середа, 25 грудня 2019


Святкування Різдва – це не є питання дати. Це питання переживання певної події. Переживання Божої присутності між нами. Ми маємо шукати шляхів переходу на григоріанський календар. Про це заявив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю радіо «Свобода»

«При цьому треба усвідомлювати, що мусимо перейти разом, аби ця зміна календаря не зруйнувала внутрішньої єдності жодної з Церков», – додав Блаженніший Святослав.

Предстоятель зауважив, що сьогодні, 25 грудня, велика частина вірних Греко-Католицької Церкви святкують Різдво в різних куточках земної кулі. Користаючи з нагоди, Глава Церкви привітав усіх синів і дочок УГКЦ з цим святом. «Христос народився! Нехай Господь Бог, який народжений сьогодні у Вифлеємі, буде нашою надією, нашою силою будувати краще майбутнє», – побажав він.

Глава Церкви зауважив, що коли ми говоримо про зміну дати Різдва, то йдеться про зміну цілого календаря.

Крім Різдва, ідеться, зокрема, про День захисника України, що нині відзначається 14 жовтня – у день християнського свята Покрови Богородиці за юліанським календарем; саме цей день традиційно сприймався як день українського козацтва, а також як символічний день заснування Української повстанської армії. В разі переходу на григоріанський, чи новоюліанський календар, свято Покрови буде 1 жовтня.

Блаженніший Святослав пояснив, що коли ми святкуватимемо Різдво 25 грудня, це означатиме, що Богоявлення, тобто велике освячення йорданських вод, буде 6 січня, не 19. Миколая – 6 грудня.

«Є поняття так званого новоюліанського календаря, коли так звані нерухомі свята, як-от Різдво, святкують за новим стилем, себто за григоріанським календарем. А рухомі свята, які пов’язані з пасхальним циклом, і саме свято Пасхи залишається за старим, юліанським, способом вираховування цього дня», – розповів він.

За словами Блаженнішого Святослава, це лише дисциплінарні питання, які встановлені передусім церковною владою. І оскільки вони не належать до суті християнської віри, яка є незмінною, а йдеться про календар, то їх можна його змінювати. І це повинно служити для якоїсь мети.

«Перехід на інший календар багато в чому залежить від свідомості самих людей: щоб люди розуміли, що перехід на новий стиль не означає переходу на несправжні дати. Ідеться про певні зміни, які б мали послужити кращому святкуванню певних подій», – резюмував Предстоятель УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ»»

Translate »
EnglishFrenchUkraine